Z przyjemnością witamy Państwa w Kancelarii Adwokackiej „Adwokaci Gołębiowscy”, której siedziba mieści się w centrum Tarnowa, przy ulicy Dąbrowskiego 8. Specjalizujemy się w szerokim spektrum dziedzin prawa, ze szczególnym naciskiem na prawo administracyjne. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw na terenie Tarnowa, całego województwa małopolskiego oraz regionów podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne jest jedną z gałęzi prawa publicznego, która reguluje działalność administracji publicznej, a także relacje między administracją a obywatelami i podmiotami prywatnymi. Obejmuje zasady organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz określa prawa i obowiązki obywateli wobec administracji.

Główne obszary prawa administracyjnego to:

 1. Prawo ustrojowe administracji publicznej:
  • Organizacja i struktura organów administracji publicznej.
  • Kompetencje i zakres działania poszczególnych organów administracyjnych.
  • Relacje między różnymi szczeblami administracji (np. centralnej i lokalnej).
 2. Prawo materialne administracyjne:
  • Normy określające prawa i obowiązki obywateli oraz innych podmiotów prawnych w kontaktach z administracją publiczną.
  • Przepisy regulujące szczegółowe dziedziny, takie jak prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo oświatowe itp.
 3. Prawo proceduralne administracyjne:
  • Zasady i procedury postępowania administracyjnego, w tym sposób prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych i ich zaskarżania.
  • Kodeks postępowania administracyjnego (KPA), który zawiera zasady ogólne postępowania, terminy, prawa stron, środki odwoławcze itp.
 4. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
  • Procedury związane z kontrolą sądową działalności administracji publicznej.
  • Skargi na decyzje administracyjne i inne akty administracji publicznej.
  • Organizacja sądów administracyjnych i tryb postępowania przed nimi.
 5. Prawo finansowe i budżetowe:
  • Przepisy dotyczące finansów publicznych, budżetów jednostek administracyjnych, podatków i opłat administracyjnych.
 6. Prawo o kontroli administracji:
  • Mechanizmy i procedury kontrolowania działalności administracji publicznej.
  • Rola organów nadzorczych, takich jak Najwyższa Izba Kontroli (NIK).

Prawo administracyjne ma na celu zapewnienie efektywnego i sprawiedliwego funkcjonowania administracji publicznej, ochronę praw obywateli oraz przestrzeganie zasad praworządności w działalności administracyjnej.

Współpraca z Adwokatem w Sprawach Administracyjnych

Współpraca z adwokatem w sprawach administracyjnych obejmuje kilka kluczowych etapów, które pomagają klientowi skutecznie nawigować przez zawiłości prawa administracyjnego. Poniżej przedstawiam, jak taki proces zazwyczaj wygląda:

1. Konsultacja wstępna

 • Spotkanie z adwokatem: Pierwszym krokiem jest zazwyczaj konsultacja, podczas której klient przedstawia swoją sprawę, a adwokat ocenia jej charakter i określa, jakie kroki prawne mogą być podjęte.
 • Analiza dokumentów: Klient dostarcza wszystkie istotne dokumenty i dowody związane ze sprawą. Adwokat analizuje te materiały, aby zrozumieć kontekst i specyfikę problemu.

2. Doradztwo prawne

 • Ocena sytuacji prawnej: Adwokat ocenia sytuację klienta w świetle obowiązujących przepisów prawa administracyjnego i przedstawia możliwe rozwiązania oraz ryzyka z nimi związane.
 • Porady prawne: Adwokat udziela klientowi porad dotyczących najlepszych kroków do podjęcia, aby osiągnąć pożądany rezultat. Może to obejmować składanie wniosków, odwołań czy skarg.

3. Przygotowanie dokumentów

 • Sporządzanie pism procesowych: Adwokat przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak wnioski, odwołania, skargi czy zażalenia. Dokumenty te muszą być zgodne z wymogami formalnymi i merytorycznymi.
 • Reprezentacja w urzędach: Adwokat może reprezentować klienta przed organami administracji publicznej, składając odpowiednie pisma i argumentując stanowisko klienta.

4. Postępowanie administracyjne

 • Reprezentacja klienta: W trakcie postępowania administracyjnego adwokat reprezentuje klienta na każdym etapie, w tym podczas przesłuchań, negocjacji oraz rozpraw administracyjnych.
 • Monitorowanie postępowania: Adwokat monitoruje postępowanie, śledzi terminy i informuje klienta o postępach w sprawie.

5. Postępowanie sądowo-administracyjne

 • Sporządzanie skarg: Jeśli decyzja administracyjna jest niekorzystna, adwokat może sporządzić skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 • Reprezentacja przed sądem: Adwokat reprezentuje klienta przed sądem administracyjnym, prezentując argumenty i dowody na poparcie stanowiska klienta.
 • Odwołania i skargi kasacyjne: W przypadku niekorzystnego wyroku sądu pierwszej instancji, adwokat może przygotować odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

6. Egzekucja wyroków

 • Pomoc w egzekucji: Jeśli sąd administracyjny wyda wyrok korzystny dla klienta, adwokat może pomóc w jego egzekucji, zapewniając, że orzeczenie zostanie w pełni zrealizowane przez organ administracyjny.

7. Wsparcie i doradztwo po zakończeniu sprawy

 • Kontynuacja wsparcia: Nawet po zakończeniu postępowania adwokat może nadal świadczyć usługi doradcze, pomagając klientowi zrozumieć skutki prawne wyroku i wdrożyć odpowiednie działania.

Współpraca z adwokatem w sprawach administracyjnych jest zatem kompleksowym procesem, który obejmuje zarówno doradztwo prawne, jak i aktywne reprezentowanie interesów klienta przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Jakie Sprawy Administracyjne prowadzi adwokat?

Adwokat specjalizujący się w prawie administracyjnym prowadzi szeroki wachlarz spraw, które mogą dotyczyć różnych aspektów działalności administracji publicznej i relacji pomiędzy obywatelami a organami administracji. Oto przykładowe rodzaje spraw administracyjnych, które mogą być prowadzone przez adwokata:

1. Sprawy dotyczące decyzji administracyjnych

 • Odwołania od decyzji administracyjnych: Pomoc w składaniu odwołań od niekorzystnych decyzji organów administracji publicznej, takich jak decyzje o odmowie wydania pozwolenia na budowę, decyzje podatkowe, decyzje w sprawach socjalnych itp.
 • Skargi do sądów administracyjnych: Sporządzanie i składanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje administracyjne oraz reprezentacja klienta w sądzie.

2. Sprawy dotyczące prawa budowlanego

 • Pozwolenia na budowę: Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę oraz w przypadku odmowy wydania pozwolenia.
 • Legalizacja samowoli budowlanej: Reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących legalizacji budynków postawionych bez odpowiednich pozwoleń.

3. Sprawy z zakresu prawa oświatowego

 • Kwestie związane z rekrutacją: Pomoc w sprawach dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli, odmowy przyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
 • Spory z organami prowadzącymi placówki oświatowe: Reprezentacja nauczycieli, uczniów i rodziców w sporach z dyrekcją szkół i innymi organami oświatowymi.

4. Sprawy dotyczące zezwoleń i licencji

 • Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej: Pomoc w uzyskiwaniu oraz odwołaniach od odmowy wydania zezwoleń na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
 • Licencje i koncesje: Pomoc w sprawach związanych z uzyskiwaniem licencji i koncesji, np. na sprzedaż alkoholu, transport publiczny, działalność ochroniarską.

5. Sprawy dotyczące prawa ochrony środowiska

 • Pozwolenia środowiskowe: Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na działalność mającą wpływ na środowisko oraz w postępowaniach dotyczących naruszeń przepisów ochrony środowiska.
 • Spory dotyczące zanieczyszczenia środowiska: Reprezentacja klientów w sprawach związanych z zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby oraz hałasem.

6. Sprawy dotyczące prawa imigracyjnego

 • Pozwolenia na pobyt i pracę: Pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt czasowy i stały, a także zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
 • Odwołania od decyzji o deportacji: Reprezentacja cudzoziemców w postępowaniach dotyczących odwołań od decyzji o deportacji.

7. Sprawy dotyczące prawa zdrowia publicznego

 • Spory z organami sanitarnymi: Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących decyzji organów sanitarnych, takich jak nakazy zamknięcia działalności gospodarczej z powodu naruszeń przepisów sanitarnych.
 • Zgody na prowadzenie działalności medycznej: Pomoc w uzyskiwaniu zgód i zezwoleń na prowadzenie działalności medycznej.

8. Sprawy dotyczące prawa podatkowego

 • Decyzje podatkowe: Reprezentacja klientów w sprawach odwołań od decyzji podatkowych wydawanych przez organy administracji skarbowej.
 • Kontrole podatkowe: Pomoc w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy skarbowe.

9. Sprawy dotyczące prawa transportowego

 • Zezwolenia na transport: Pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na przewóz osób i towarów, zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.
 • Spory z organami transportowymi: Reprezentacja przewoźników w sporach z organami nadzoru transportowego.

10. Sprawy dotyczące prawa socjalnego

 • Świadczenia socjalne: Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, takich jak zasiłki rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej.
 • Odwołania od decyzji: Reprezentacja klientów w odwołaniach od decyzji odmownych dotyczących przyznania świadczeń socjalnych.

Adwokat w sprawach administracyjnych może zapewnić kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania administracyjnego, od doradztwa i sporządzania pism, po reprezentację przed organami administracyjnymi i sądami.

Zapraszamy do współpracy

Jeśli poszukują Państwo rzetelnego wsparcia prawnego w zakresie prawa administracyjnego, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasz zespół adwokatów jest gotowy zapewnić skuteczną pomoc prawną i obronić Państwa prawa na każdym etapie postępowania.

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na spotkanie w naszej siedzibie w Tarnowie. Kancelaria Adwokacka „Adwokaci Gołębiowscy” to gwarancja profesjonalizmu i zaangażowania w ochronę Państwa interesów.

Adwokat Elżbieta Gołębiowska

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim. Następnie w latach 2018-2020 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Po złożonym egzaminie adwokackim w 2021 roku została wpisana na listę adwokatów. W praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami cywilnymi z zakresu prawa spadkowego, dochodzenia odszkodowań, prawa pracy, a także prawa karnego.

Adwokat Krzysztof Gołębiowski

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację adwokacką odbywał w latach 2018-2020 przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Złożył egzamin adwokacki w 2021 roku uzyskując najlepszy wynik w Izbie Rzeszowskiej, za co otrzymał wyróżnienie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego rzeczowego i spadkowego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Specjalizuje się również w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego.