kancelaria ikona

Prawo karne

Obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (przed Policją i Prokuraturą), jak również na etapie postępowania przed sądem, reprezentacja oskarżyciela posiłkowego.

kancelaria ikona

Prawo rodzinne

Sprawy o rozwód i separację, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, sprawy alimentacyjne, pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz o kontakty z dzieckiem.

kancelaria ikona

Prawo cywilne

Sprawy o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (zasiedzenie, uwłaszczenie, służebności gruntowe), rozstrzyganie sporów o własność, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, ochrona posiadania, dochodzenie roszczeń majątkowych, odszkodowań w sprawach o zapłatę, prowadzenie spraw spadkowych.

kancelaria ikona

Prawo administracyjne

Sporządzenie odwołań od decyzji organów administracji publicznej I i II instancji, sporządzenie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do naczelnego sądu administracyjnego, reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

kancelaria ikona

Prawo gospodarcze

Sporządzanie projektów umów, obsługa podmiotów gospodarczych, dochodzenie roszczeń majątkowych przeciwko podmiotom gospodarczym.

kancelaria ikona

Postępowanie egzekucyjne

Reprezentacja wierzycieli i dłużników w sądowym postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego oraz sporządzanie skarg.

kancelaria ikona

Odszkodowania

Reprezentowanie klientów na etapie przedsądowym przed Ubezpieczycielami, sporządzanie pozwów o zapłatę i reprezentacja w sprawach przed sądem o odszkodowanie i zadośćuczynienie w szczególności za wypadki drogowe, błędy medyczne, szkody na zdrowiu, mieniu, wypadki przy pracy.

kancelaria ikona

Postępowanie rejestrowe i wieczystoksięgowe

Sporządzanie wniosków o wpis do rejestru oraz do ksiąg wieczystych, wpis właściciela, ujawnienie podziału działek.