Czym jest zasiedzenie

Zasiedzenie to sposób nabycia prawa własności (lub innego prawa rzeczowego, jak np. użytkowanie wieczyste) przez długotrwałe, nieprzerwane posiadanie rzeczy lub prawa w sposób odpowiadający cechom właściciela (tzw. posiadanie samoistne) przez okres czasu określony w przepisach prawa. Proces ten jest regulowany przez Kodeks cywilny w Polsce.

Kluczowe aspekty zasiedzenia:

 1. Posiadanie samoistne – Posiadacz musi dysponować rzeczą na własny rachunek, tzn. jako właściciel, zarządzać nią i korzystać z niej, nie uznając wyższych praw innych osób.
 2. Posiadanie nieprzerwane i jawne – Posiadanie musi być ciągłe przez cały okres przewidziany do zasiedzenia i musi być widoczne dla otoczenia, co umożliwia właścicielowi rzeczy reagowanie.
 3. Okresy zasiedzenia – Długość okresu wymaganego do zasiedzenia zależy od rodzaju posiadania i rzeczy. W przypadku posiadania w dobrej wierze i na podstawie tytułu prawnego okres ten wynosi 20 lat, a w przypadku posiadania w złej wierze – 30 lat.

Sprawy sądowe związane z zasiedzeniem:

 1. Postępowania o stwierdzenie zasiedzenia – Sąd na wniosek osoby twierdzącej, że nabyła własność przez zasiedzenie, może stwierdzić nabycie własności na drodze orzeczenia.
 2. Spory z dotychczasowymi właścicielami – Dotychczasowi właściciele mogą wnieść sprawę o wykazanie, że posiadanie nie miało cech wymaganych do zasiedzenia, np. było przerywane, ukryte lub nie miało charakteru właścicielskiego.
 3. Spory graniczne – Spory dotyczące dokładnego określenia granic nieruchomości, które często towarzyszą procesom zasiedzenia, zwłaszcza gdy posiadanie dotyczy części nieruchomości.
 4. Postępowania rejestrowe – W przypadku gdy zasiedzenie dotyczy nieruchomości, konieczne może być przeprowadzenie odpowiedniego postępowania w sądzie w celu wprowadzenia zmian w księdze wieczystej.

Zasiedzenie stanowi ważny element prawa cywilnego, umożliwiający regulację stanów prawnych nieruchomości i innych majątków, które były przedmiotem długotrwałego posiadania.

Pomoc prawna w sprawach o zasiedzenie

Skorzystanie z oferty porad prawnych związanych ze sprawami o zasiedzenie w Kancelarii Adwokackiej „Adwokaci Gołębiowscy” oferuje szereg korzyści, które mogą być decydujące dla pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy:

 1. Wysoka specjalizacja – Adwokaci w Kancelarii Gołębiowscy posiadają głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, szczególnie w kwestiach związanych z zasiedzeniem nieruchomości. Specjalizacja ta pozwala na skuteczne prowadzenie spraw i skupienie na kluczowych aspektach prawnych.
 2. Indywidualne podejście do klienta – Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, co umożliwia dostosowanie strategii prawnej do specyficznych okoliczności i potrzeb klienta. Taka personalizacja procesu prawego jest kluczowa dla skutecznego dochodzenia roszczeń.
 3. Kompleksowe doradztwo prawne – Kancelaria nie tylko reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, ale także zapewnia wsparcie na etapie przygotowania dokumentacji, negocjacji oraz doradztwa w zakresie możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji prawnej.
 4. Doświadczenie w negocjacjach – Adwokaci z Kancelarii Gołębiowscy są wyposażeni w umiejętności negocjacyjne, które mogą okazać się nieocenione w przypadkach, gdy rozwiązanie sprawy możliwe jest bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego.
 5. Skuteczność i efektywność – Kancelaria cieszy się uznaniem ze względu na skuteczność w działaniu, co jest potwierdzone licznymi pozytywnymi wynikami spraw związanych z zasiedzeniem. Wysoka efektywność działań prawnych przekłada się na oszczędność czasu i zasobów klientów.
 6. Transparentność finansowa – Kancelaria zapewnia jasne i przejrzyste warunki współpracy, w tym informacje o wszelkich kosztach związanych z prowadzeniem sprawy, co pozwala klientom na pełną kontrolę nad procesem i uniknięcie niespodziewanych wydatków.

Wybór Kancelarii Adwokackiej „Adwokaci Gołębiowscy” w sprawach o zasiedzenie gwarantuje dostęp do wysokiej jakości usług prawnych, które są dostosowane do unikalnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta, co jest kluczowe dla skutecznego i satysfakcjonującego rozwiązania sprawy.

Oferta naszej kancelarii

Współpraca z Kancelarią Gołębiowscy z Tarnowa w sprawach o zasiedzenie przebiega w kilku etapach i wymaga od klienta przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Oto ogólny zarys tego procesu:

Etapy współpracy:

 1. Pierwsze konsultacje – Pierwsze spotkanie ma na celu omówienie sytuacji prawnej klienta oraz zebranie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących nieruchomości lub praw, które mają być przedmiotem zasiedzenia.
 2. Analiza prawna – Adwokat przeprowadza dogłębną analizę przypadku, oceniając szanse na udane zasiedzenie i identyfikując potencjalne problemy prawne.
 3. Przygotowanie dokumentacji – Klient jest informowany, jakie dokumenty są potrzebne do sprawy, a kancelaria pomaga w ich zgromadzeniu i przygotowaniu.
 4. Reprezentacja w postępowaniach sądowych – Kancelaria reprezentuje klienta w sądzie, dążąc do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.
 5. Wsparcie po rozstrzygnięciu sprawy – Po zakończeniu sprawy, kancelaria może również pomagać w procesie wprowadzenia zmian w księdze wieczystej lub innych rejestrach.

Niezbędne dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające tożsamość – dowód osobisty lub paszport.
 • Aktualny wypis z księgi wieczystej – dokument ten jest niezbędny do potwierdzenia stanu prawnego nieruchomości.
 • Dokumenty dotyczące historii posiadania nieruchomości – mogą to być umowy, rachunki za media, podatki czy inne dowody płatności świadczące o gospodarowaniu nieruchomością.
 • Mapy i plany geodezyjne – użyteczne w sprawach dotyczących granic nieruchomości.
 • Dowody posiadania – wszelkie dokumenty, które mogą świadczyć o faktycznym, jawnych i nieprzerwanym korzystaniu z nieruchomości, takie jak zdjęcia, świadectwa osób trzecich, korespondencja z urzędami.

Przygotowanie odpowiednich dokumentów i ścisła współpraca z kancelarią prawną są kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia sprawy o zasiedzenie, a Kancelaria Gołębiowscy z Tarnowa zapewnia kompleksowe wsparcie i doradztwo na każdym etapie postępowania.

Zespół kancelarii:

Adwokat Elżbieta Gołębiowska

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim. Następnie w latach 2018-2020 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Po złożonym egzaminie adwokackim w 2021 roku została wpisana na listę adwokatów. W praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami cywilnymi z zakresu prawa spadkowego, dochodzenia odszkodowań, prawa pracy, a także prawa karnego.

Adwokat Krzysztof Gołębiowski

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację adwokacką odbywał w latach 2018-2020 przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Złożył egzamin adwokacki w 2021 roku uzyskując najlepszy wynik w Izbie Rzeszowskiej, za co otrzymał wyróżnienie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego rzeczowego i spadkowego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Specjalizuje się również w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego.